Діюча нормативна база щодо ведення класного журналу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-18#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0423736-11#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0496290-08#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-zapovnennya-klasnogo-zhurnalu-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e7/36e/418/5e736e41822b1182146408.pdf

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-vid-10052011-423

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-03102018-19-596-list-rozyasnennya-shodo-zastosuvannya-okremih-polozhen-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci